تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
فوق لیسانس 
 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه تهران 
 
دکترا 
 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه تهران 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00